За реализирането на дейността „Ню Айдиас Консулт“ ООД и „АИКБ“ Консулт ЕООД са разработили следната програма:
I. Обща професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труд – 6 часа
а) Нормативни документи. Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд.
б) Професионален и здравен риск при различни трудови дейности
в) Средства за сигнализиране и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
г) Пожарна и аварийна безопасност
д) Долекарска помощ
II. Отраслова професионална подготовка
1. Финансово планиране – 6 часа
а) Характеристики на фирмения пазар, Обкръжаваща среда на предприятието, Сегментиране и избор на целеви пазар, Конкурентен анализ и избор на конкурентни стратегии
б) Планиране и прогнозиране на дейността на предприятието, Стратегии и политика на предприятието
2. Форми на търговска дейност – 6 часа
а) Видове предприятия според правната им форма
б) Управление на предприятието
в) Нарастване и обединяване
3. Капитал и източници на финансиране на малката фирма – 6 часа
а) Същност и предназначение на капитала на предприятието – собствен капитал и привлечен капитал; Акционерен капитал; Цена и структура на капитала; Инвестиции на предприятието – видове, формим особености на реалните и на финансовите инвестиции
б) Дълготрайни активи; Краткотрайни активи; Човешки ресурси; Информационни ресурси
4. Практика
4.1 Финансово планиране на фирмата – 6 часа
а) Разработване на производствен план на фирмата
III. Специфична професионална подготовка
1. Вие като предприемач – 2 часа
а) Характеристика на мениджъра. Теории на лидерството. Стилове на управление. Ролята на ръководителя за просперитета на фирмата
2. Персонал, правни отговорности и застраховка – 2 часа
а) Идентифициране на нуждите от персонал с определени качествени характеристики
б) Трудови правоотношения
– Длъжностна характеристика
– Индивидуален трудов договор о допълнителни споразумения
– Трудов и осигурителен стаж. Трудова книжка
– КТ и прекратяване на трудови правоотношения
3. Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план – 2 часа
а) Структура на успешния бизнес план
4. Стартиране на бизнеса – 2 часа
а) Първи стъпки в бизнеса – Бизнес комуникации и Интернет
– Организация, регистриране и движение на документите с партньори, доставчици, клиенти.
5. Практика
5.1 Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план – 30 часа
а) Началният старт на фирмата
б) Разработване на ефективен бизнес план
в) Особености на бизнес плановете за различни браншове
г) Източници на финансиране на бизнеса
д) Управление финансите на фирмата
е) Безопасност и бизнес
ж) Разработване на нови продукти
IV. Разширена професионална подготовка
1. Управление на човешките ресурси и фирмена култура – 6 часа
а) Анализ и проектиране на длъжностите; Определяне на потребностите от човешките ресурси; Подбор и оценка на персонала; Обучение и кариерно развитие на персонала
б) Организация на работната заплата; Анализ и подобряване използването на човешките ресурси
2. Делова документация – 6 часа
а) Договори – същност, видове, клаузи
б) Дружествен договор
в) Договори за управление и представителство
г) Договори с финансови институции
3. Маркетинг микс на малката фирма – 6 часа
а) Маркетингова политика и управление на маркетинга
б) Определяне на маркетинговия микс на малката фирма
в) Определяне съдържанието и формата на рекламните материали
г) Определяне на дистрибуционните канали за предлагане на продукта
Общата продължителност на обучението е 80 часа. Предметите ще бъдат реализирани, чрез интерактивни подходи за по-бързо усвояване на материала. Модули допринасят за цялостната необходима информация за придобиването на знания и умения за ръководенето на бизнес като ще се обърне специално внимание на задължителните за всеки бизнес познания по отношение на безопасност, работа с договори и подбор на персонал. При успешно завършване на курса ще бъде издаден сертификат.
Дейността ще се реализира, чрез експерти – обучители от Ню айдиас консулт ООД, които ще бъдат подготвени и подпомагани от партньора по проекта. Те ще притежават опит в провеждането на обучения по предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове. За ефективно изпълнение на дейностите им ще се провеждат консултации и супервизии на обучителната дейност от експерти от АИКБ Консулт ООД. Обученията ще бъдат с продължителност от по 80 часа на група. За провеждането на едно обучение ще са необходими двама обучители поради използването на интерактивни подходи за по-лесно и бързо научаване на материала от лицата. Обученията ще са разпределени в по следния начин:
– 3 групи по 7 лица в гр. Кюстендил – 2 групи с безработни или неактивни лица вкл. лица до 29 годишна възраст и 1 група със заети лица.
– 3 групи по 7 лица в гр. Перник – 2 групи с безработни или неактивни лица вкл. лица до 29 годишна възраст и 1 група със заети лица.
– 3 групи по 7 лица в гр. Благоевград – 2 групи с безработни или неактивни лица вкл. лица до 29 годишна възраст и 1 група със заети лица.
– 3 групи по 7 лица в гр. Ботевград – 2 групи с безработни или неактивни лица вкл. лица до 29 годишна възраст и 1 група със заети лица.
– 5 групи по 10 лица в гр. София – 4 групи с безработни или неактивни лица вкл. лица до 29 годишна възраст и 1 група със заети лица.