Актуални програми

Отворена е мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

УO на Програмата за морско дело…
05.09.2017/by Павлина Минчева

УО на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура „Специфични обучения”

Процедурата за безвъзмездна финансова…
05.09.2017/by Павлина Минчева

Развитие на социалното предприемачество

Управляващият орган на ОП РЧР обявява…
21.08.2017/by Павлина Минчева

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

През месец Август ще отвори мярка…
18.07.2017/by Павлина Минчева

BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Целта на процедурата е нарастване…
07.07.2017/by Павлина Минчева

Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие

Стартира вторият прием на стратегии…
07.07.2017/by Павлина Минчева