АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Цел на процедурата:

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID 19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект:

  • микро – 15 000 лв.
  • малки – 30 000 лв.
  • средни – 75 000 лв.

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Максимална продължителност на проектите: 9 месеца

Допустими кандидати:

• Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г

• Имат минимум една приключена финансова година 2019 г и са извършвали стопанска дейност през нея

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС

Недопустими кандидати:

• Предприятия с икономическа дейност попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 /кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91/ и раздел 11 /кодове 11.02, 11.03 и 11.06/;

• Предприятия от сектор К Финансови и застрахователни дейности и от раздел 92 Организиране на хазартни игри

Допустими дейности:

Дейности свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на възможност за дистанционна работа, адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID 19.

Допустими разходи:

Разходи за ДМА, ДНА СМР, материали и консумативи свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл поставяне на автоматични диспенсери

3 Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез

  • Осигуряване физическа изолация /безопасна дистанция на работното място
  • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения
  • Климатизация и вентилация която да минимизира риска от циркулация на вируса
  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп софтуер за отчитане на дистанционна работа

Индикативен старт на процедурата: м. Октомври 2020г.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта – 10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – 10

Наличие на пряка връзка между пандемията COVID 19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности – 10

Общ брой точки – 30

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018. – Общият размер на помощта de minimis ”, предоставена на едно и също предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.